polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego KARMACOFFESHOP.

1. SPIS TREŚCI

1.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE – klauzula 2;
1.2 PRZETWARZANIE DANYCH – klauzula 3;
1.3 PRAWA PODMIOTÓW DANYCH – klauzula 4;
1.4 POSTANOWIENIA RÓŻNE – klauzula 5;

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych w ramach Sklepu Internetowego jest Tart.art Bartosz Kozina. z siedzibą w Krakowie (adres: ul.Krupnicza 12/3, 31-123 Kraków;           NIP: 6811141039 ). W sprawie Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem email: kcrshop123@gmail.com
2.2 Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.
2.3 Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. PRZETWARZANIE DANYCH

3.1 Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
3.1.1 przygotowanie na Twoje żądanie, a także zawarcie oraz realizacja umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży, w tym wykonanie obowiązków reklamacyjnych lub podobnych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; względnie, w przypadku przedstawiciela Klienta, podstawę przetwarzania jego danych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości kontaktowania się z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.1.2 obsługi lub też zachowania (utrwalenia, zarchiwizowania, itp.) komunikacji prowadzonej poprzez formularze i narzędzia (chat) kontaktowe dostępne w Sklepie Internetowym lub poprzez kontakt telefoniczny lub email na numery lub adresy wskazane w Sklepie Internetowym – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy prawnie uzasadniony interes Administratora przejawia się w dostarczeniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie; względnie, podstawę przetwarzania stanowi konieczność realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora przez przepis prawa (np. gdy kontakt obejmuje żądanie realizacji praw przysługujących Tobie na gruncie RODO; art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3.1.3 ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora w ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO);
3.1.4 realizacja ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych oraz o rachunkowości, w tym także archiwizowanie umów i dokumentów rozliczeniowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO;
3.1.5 prowadzenie analiz, statystyk, działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); względnie, prawnie uzasadniony interes Administratora, jeśli jesteś Klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.2 Dane przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 3.1 powyżej mogą być udostępniane innym podmiotom, mianowicie:
3.2.1podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi IT (np. hostingowe), księgowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie;
3.2.2 naszym pracownikom lub współpracownikom, którzy zostali przeszkoleni, upoważnieni i zobowiązani do zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
3.2.3 organom administracji publicznej lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nich lub na nas obowiązków.
3.3 Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko; adres email; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres dostawy. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, przetwarzamy dodatkowo nazwę/firmę oraz NIP Przedsiębiorcy.
3.4 Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3.3, jest nam w szczególności niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego oraz do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Podanie danych osobowych jest w tych przypadkach dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia z Tobą odpowiedniej umowy.
3.5 Nadto możemy przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego (dane eksploatacyjne):
3.5.1 oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz;
3.5.2 informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Ciebie z takich usług;
3.5.3 informacje o skorzystaniu przez Ciebie z takich usług.
3.6 Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany – jednak, zasadniczo, nie podlegają profilowaniu. W żadnym razie nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych, wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na Ciebie.
3.7 Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.1, mianowicie:
3.7.1 w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania;
3.7.2 w celu obsługi komunikacji – przez okres potrzebny do zaadresowania zgłoszonej sprawy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą;
3.7.3 w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
3.7.4 w celach podatkowych i rachunkowych lub innych niezbędnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
3.7.5 w celu prowadzenia działań wskazanych w pkt. 3.1.5 – do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, zaspokojenia prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora lub podmiotu trzeciego lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

4. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

4.1 Jako osobie, które dotyczą dane, przysługują Ci – w przypadkach i w zakresie przewidzianym w przepisach o ochronie danych osobowych – prawa do:
4.1.1 dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO;
4.1.2 usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 RODO;
4.1.3 przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
4.1.4 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO;
4.1.5 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/83), jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

5. POSTANOWIENIA RÓŻNE

5.1 Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z obowiązującymi tam politykami prywatności. Polityka Prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.
5.2 Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.3 Zapewniamy następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Twoich danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
5.3.1 dane osobowe przesyłane są przez bezpieczny protokół SSL/TSL;
5.3.2 dane osobowe przechowywane na serwerach Administratora są szyfrowane – ochronę przed fizycznym dostępem do serwerów, na których przechowywane są Twoje dane osobowe, zapewnia wiarygodny dostawca serwera;
5.3.3 szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta;
5.3.4 zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem;
5.3.5 dostęp do Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Klienta.
5.4 Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności, zwłaszcza w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz naszymi działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa danych osób, których dane dotyczą. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Sklepu Internetowego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl